وب سایت شرکت داروسازی فندا/صفحه اخبار | وبلاگ
صفحه اخبار

اجرای طرح توسعه ی جهت راه اندازی فاز 2 خط تولید جامدات(قرص و کپسول) شرکت داروسازی فندا

********************************************************************************************************************************************

اجرای طرح توسعه ی جهت راه اندازی خط تولید شربت شرکت داروسازی فندا

********************************************************************************************************************************************

بازدید استاندار محترم استان البرز از شرکت داروسازی فندا

با توجه به بازدید به عمل آمده در روز شنبه مورخ 96/06/04 استاندار محترم استان البرز جناب آقای مهندس طهایی و فرماندار محترم شهرسـتان اشتهارد جناب آقای مهـندس اینانلو و ریاسـت محترم اداره صـنایع و معادن استان البرز جناب آقای دکـتر موفـق و مدیر کل محترم شـهرکهای صـنعتی اسـتان البزر جناب آقـای دکتر شاهمرادی و سایر مقامات محترم استان و هیئت همـراه ایشـان از شرکت داروسازی فندا ، مناطـق مـختلف تولید و کارخانه مورد بازدید قرار گرفته و در ادامه ، آقای دکتر سـاری صـراف (مـدیر عـامـل شـرکت داروسـازی فندا) طی سخنرانی خود برنامه های آتی و طرح های توسعه شرکت را اعلام نموده و در نهایت مراسم کلنگ زنی و شروع احداث آنها توسط جناب آقای استاندار انجام و رسما" افتتاح گردید.

سایر تصاویر بازدید کارخانه توسط اساندار محترم و سایر مقامات عالی استان البرز

  تصویر شماره 1

 تصویر شماره 2

 تصویر شماره 3

 تصویر شماره 4

 تصویر شماره 5

 تصویر شماره 6

 تصویر شماره 7

 تصویر شماره 8

 تصویر شماره 9

 تصویر شماره 10

 تصویر شماره 11

 تصویر شماره 12

 تصویر شماره 13

 تصویر شماره 14

 تصویر شماره 15

 تصویر شماره 16

 تصویر شماره 17

 تصویر شماره 18

 تصویر شماره 19

 تصویر شماره 20

 تصویر شماره 21

پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ